เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

 
 

Image

ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์

เครื่องหมาย

เครื่องหมายของวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประกอบด้วย มงกุฎ หมายถึง รางวัลแห่งความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ และด้านคุณธรรม ในวงมีวงแหวนล้อมรอบภายในอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา CHALERMKARNCHANA COLLEGE” รอบนอกวงกลมมีปรัชญาของวิทยาลัย “BUILDING A FUTURE OF EXCELLENCE” เครื่องหมายของวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จึงหมายถึง การเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปรียบประดุจ เช่น ทองคำ โดยมุ่งผลิตพัฒนากำลังคนในระดับปริญญาให้มีความเป็นเลิศในด้านอัจฉริยะ ด้านทักษะในเชิงวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านคุณธรรม

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

 
Get Adobe Flash player